беззаконьныи

беззаконьныи
БЕЗЗАКОНЬНЫИ (268) пр. Беззаконный, противозаконный, противоречащий христианскому учению или законам, установленным церковной или светской властью:

по своимъ безаконьныимъ начинаниѥмъ. отъ х҃вы цр҃кве отълоучены. (ἀϑεμίτους) ΚΕ XII, 175б; отъстоупить безаконьнааго. и неправьдьнааго дѣ˫ани˫а. (παρανόμου) Там же, 196а; всѩко стоудодѣ˫аниѥ. и безаконьнаѩ дѣла свѣщеваѥть творити. (παράνομον) КР 1284, 385в; прѣдъставше прѣдъ безаконьнымь соудищемь ПрЛ XIII, 68б; безаконьны˫а льсти потребителю. МинПр XIIIXIV, 70 об.; и неволею въ безаконьноѥ . (παράνομον) ГА XIIIXIV, 201б; безаконьна˫а дѣла пьрска˫а. и прѣльсти ихъ Пр 1383, 38г; безаконьно бо ѥсть тако свѣдительство. РПрМус сп. XIV, 2; видѩ вы болѩща безаконным(и) дѣлы. СВл XIII сп. к. XIV, 4; держа истину в неправдѣ. любѩ безакѡньны˫а прибытки. МПр XIV, 63 об.; их же снемъ бываеть суетныи и лукавыи. и безаконныи. (παρανομίας) ФСт XIV, 219б; иже бо или приложить надъ ѡсоуженымъ, или оуиметь свое˫а ||=дѣлѩ кротости, то безаконъно ѥсть. (παρὰ τοὺς νόμους) Пч к. XIV, 1717 об.; и требы безаконьны˫а коумиромъ приносимы˫а. СбТр к. XIV, 24; прелюбодѣ˫анье и дѣтолюбле(н)е и про(ч)˫а беза(к)нна||˫а дѣла (τῆς ἀνομίας) ЖВИ XIVXV, 113вг; оцѣщаѥть д҃шю свою. ѡ(т) безаконьнаго дѣиства племени ѥврѣиска. Пал 1406, 101г;

||=преступающий закон, обрядовые или нравственные правила христианства, грешный, безбожный:

оумоли дв҃це ѡтъ бѣдъ избавл˫ающи и ѡтъ безаконьныихъ ѩзыкъ всегда. Мин XII (июль), 117; июда... безаконьнымъ соуди˫амъ тѩ правьдьнаго соудию прѣдаѥть. УСт ХII/ХIII, 31 об.; сею бо кръвию и до коньцины вѣка въпиющи къ б҃оу не прѣстаѥть на безаконьнаго ст҃о||пълка и гордаго. Парем 1271, 258258 об.; нъ подобии къ им(ъ) [иудеям] в томь бывъ... безаконенъ есть. КР 1284, 266г; безаконенъ ѥсть не положивыи себе въ бж(с)твнаго закона ˫аремъ. (ἄνομος) ПНЧ 1296, 25; подвіже на зависть безаконьны˫а ѥлины. [ПрЮр XIV, 9а — безбожны˫а] ПрЛ XIII, 3б; нъ ѡхъ мнѣ безаконьноу и ѡслабленɤ и ѡскверньноу. СбЯр XIII, 34; б҃ъ. хотѩ погоубити безбожны˫а с҃ны измаиловы. коуманы... ѥже и бы(с). над ними безаконьными. ЛΗ XIIIXIV, 96 об. (1224); посрамителю безаконьныхъ Фарисѣи КТур XII сп. XIV, 49; Аще хощете гра(д) ѡцѣстити ѡ(т) безаконных чл҃вкъ, ра(д)юсѩ тому. СВл XIII, сп. к. XIV, 11; ц(с)рю неправедну. всѣ слоуги пѡд нимь. безакѡньны суть. МПр XIV, 63 об.; безаконъныи онъ в неправдѣ своѥи оумреть. (ὁ ἄνομος ἐκεῖνος) ПНЧ XIV, 187б; и сн҃ве непокорнии и безаконнии наричютсѩ. (ἀνομίας) ФСт XIV, 208в; ˫азыци злии. и безаконьнии. (παράνομοι) ГБ XIV, 171в; еллини ||...безаконніи дѣлателѩ. (δημιουργοὺς ἀνομημάτων) ЖВИ XIVXV, 100бв; много пострада за вѣру кр(с)ть˫аньску. ѡ(т) безаконьнаго ц(с)рѩ. дадь˫ана. Пал 1406, 180б; преда Г(с)ь градъ Ер(с)лмъ ст҃ы безаконьнымъ тѣмь Агарѩномъ ЛИ ок. 1425, 228 (1187);

в роли с.:

и оумети добрѣѥ бештѩдъ. нежели имѣти чѩда невѣрьна ѡтъ ѥдиного бо разоумива оуселить сѩ градъ. колѣно же безаконьнихъ опоустѣѥть. (ἀνόμων) Изб 1076, 168 об.; наоучю безаконьны˫а поутьмъ твоимъ... и нечьстивии къ тебе обрат˫атьсѩ. (ἀνόμους) ΚΕ XII, 214б; жертвы безаконьныхъ. мерзѩть г(с)ви. (ἀνόμων) ПНЧ 1296, 68 об.; плачь... избьены(х) ради. иже избиша безаконьнии. ЛЛ 1377, 75 (1093); ѥго же [Христа] безаконьнии предаша на см҃рть. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 22а; ничто же не приносѩще. ползы безаконному. ФСт XIV, 223г; лицемѣроваше бо безаконьныи хр(с)ть˫анъ сѩ имену˫а. ГБ XIV, 121б; безаконьнымъ же и непоко||ривымъ. протівѩщесѩ сдравому оуч҃нию. неч(с)т(и)вымъ... славы б҃и˫а не наслѣдовати. ЗЦ к. XIV, 25вг; Ровъ глоубокъ оуста безаконна(г). ненавидим же бо(м) въпадеть в ню. (παρανόμου) Пч XIVXV, 89 об.; и погублю досаженье безаконныхъ. и руганье гордыхъ смирю. (ἀνόμων) ЖВИ XIVXV, 41а; о беза(к)ньныхъ сихъ. и книжницѣхъ июдѣискыхъ ре(ч). Пал 1406, 186в; ре(ч) Игорь... преда мѩ. в роукы безаконьнымъ тѣмь. ЛИ ок. 1425, 224 об. (1185);

беззаконьноѥ средн. в роли с.:

невѣжьствъмь. безаконьноѥ сътвори. (τὸ παράνομον) ΚΕ XII, 209б; поношахоу. ˫ако безаконьна и неподобна. ˫аже ѡ(т) ніхъ бывъша˫а. КР 1284, 2в; имать же токмо безаконьное житиискаго смрада (τοῦ παρανόμου βίου τὴν δυσοδμίαν) ΓΑ XIIIXIV, 21б; до сего дн҃е м(ч)ннъ [так!] же бы(с) ѡ(т) иѥдѣи [так!] много. зане обличиша ˫а о безаконьныхъ. Пр 1383, 55в; аще и золъ г(с)нъ ключить(с). беза||коньна˫а повелѣва˫а. и къ престоупленью заповидии истиньнаго вл(д)кы г(с)а нашего іс҃ х(с)а. (παράνομά τινα) ПНЧ XIV, 19вг; чл҃вкъ сы, власть при˫алъ ѥсть равно б҃оу, даны [вм. дабы] б҃ествена˫а и лоучьша˫а избралъ, а безъзаконъна˫а ѡ(т)металъ Пч к. XIV, 36;

♦ беззаконьныи бракъ см. бракъ;
♦ беззаконьныи вѣкъ см. вѣкъ1.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "беззаконьныи" в других словарях:

  • беззаконыи — (5*) пр. То же, что беззаконьныи: аще не останетсѩ грѣха. и разъроушить безаконое съжитие. КР 1284, 178в; безаконыи онъ въ неправдѣ своѥи оумреть. (ὁ ἄνομος ἐκεῖνος) ПНЧ XIV, 187б; намъ же... поносъ приимающимъ ѡ(т) безаконыхъ тѣхъ Агарѩнъ. ЛИ ок …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • беззаконьно — (30) нар. к беззаконьныи: Попузине... монътаноу. и прискилѣ. оутѣшителѩ наречени˫а. безаконьно и бестоудьно прославивъше. (ἀϑεμίτως) КЕ XII, 179а; Максимъ ѡбѣщавъсѩ... ѡ(т)пустити безаконьно жівоущаѩ с нимь. КР 1284, 207в; ибо аще и помазахоусѩ,… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • беззаконьнѣ — (4) нар. к беззаконьныи: безаконьнѣ причетавъшиимъсѩ... възбранѥно чистительскааго дѣиства (παρανόμως) КЕ XII, 44б; безакѡ(н)нѣ женѩщагосѩ... праві(л). КР 1284, 25б; блюдете бо безаконнѣ другъ на друга слово ѡбличень˫а (ἀναιδῶς) ФСт XIV, 164а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • беззаконьнѣи — (3*) сравн. степ. к беззаконьныи: Манасии... то безаконьнѣи паче всѣ(х) преже ѥго ц(с)рьствовавъщимъ сыи на идолобѣсованиѥ и кръвіпролитиѥ. (παρανομώτατος) ГА XIII XIV, 107в; подобаше на(м). в рукы ˫азыку странну. и безаконьнѣишю все˫а землѩ. ЛЛ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бракъ — БРАК|Ъ (741), А с. 1.Брак, брачные отношения мужа и жены: Горе блоудьникоу осквьрнѩѥть бо ризоу невѣстьникоу. да и ц҃рьства брака съ стоудъмь изгънанъ боудеть Изб 1076, 79 об.; Аще ка˫а жена оставлѩѥть моужа... гнюшающисѩ брака. да боудеть… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • вѥкъ — ВѤК|Ъ1 (вѥкъ1100), А с. 1. Бесконечная протяженность во времени, вечность: тогда раздрѣши г҃ь вѣкъ чл҃вка ра(д) и раздѣли ѥ на времена и лѣ(т) на м(с)ци и д҃ни и часы. да размышлѩѥть чл҃вкъ временъ премѣну МПр XIV, 36; вѣкъ бо ни времѩ е(с). ни… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»